5G, czyli siła promieniowania elektromagnetycznego

5G, czyli siła promieniowania elektromagnetycznego

Najemnicy szamańskiego (2) rządu globalnego (15), ubrani w barwy polskiego rządu narodowego i partii politycznych, chcą stukrotnego podwyższenia dopuszczalnych norm promieniowania elektromagnetycznego, które już dziś powoduje raka, udary, wylewy i tysiące innych chorób (1).

Sugeruje się, że, za pomocą wykreowanego gówna, chce się łatać nowy budżet, ale tak naprawdę, chodzi o rozwinięcie rynku para-farmaceutycznego i para-medycznego, który dąży do powstania rynku cyber-narządów (1 | 3).

Sprzedaż zdrowia publicznego (4), to rozłożone w czasie ludobójstwo, rozwijające rynki licencjonowane (5) przez państwo i ubrane w slogan monopoli.

Podwyższenie norm promieniowania elektromagnetycznego, przyłączy się do ideologii rozpylania odpadów radioaktywnych i chemicznych w powietrzu (co tworzy tzw. smog i kryzys klimatyczny (6) ) oraz do infekowania żywności i wody – chemią, pochodzącą z tych samych, utylizowanych w człowieku – odpadów …

Siłowe i nachalne przepychanie sieci 5G, za pomocą medialnych podszeptów i powstałej w październiku 2019 roku, spółki Polskie 5G, doprowadziło do sytuacji, w której wszystkie tak zwane polskie telekomy, obniżą ilość budowanych nadajników 5G, poprzez drastyczne podniesienie ich mocy.

Licytacja na komercyjne wykorzystanie pasma 3,4-3,8 GHz, przyniesie polskim najemnikom gigantyczne pieniądze, na których zostanie oparty przyszłoroczny budżet socjalny. Urząd Komunikacji Elektronicznej szacuje, że do skarbu państwa wpłynie 4-5 miliardów złotych, jednak samo utworzenie spółki Polskie 5G, wiąże się także z lobbingiem i kreacją gigantycznych łapówek.

Cały proces licytacji, odbędzie się w pierwszej połowie 2020 roku, tak, aby polski rząd, mógł się pochwalić wpływami, łatającymi dziurawy budżet.

Operatorzy, pragnący pokryć koszt stworzenia spółki Polskie 5G i budowy sieci piątej generacji, opartej na śmiertelnej technologii mikrofalowej, wymusili na tak zwanym polskim rządzie, oraz na lekarzach, ekspertach i na ministerstwie zdrowia, stukrotnego zwiększenia normy promieniowania elektromagnetycznego !!! Po co wam kuchenki mikrofalowe, skoro będziemy grillowani na wolnym ogniu, każdego dnia i każdej nocy.

Czy, jesteście wstanie wyobrazić sobie, co stanie się z naszymi organizmami, mózgami, sercami … , jeśli połączymy prace nadajników LTE, 5G, z posiadanymi w domach routerami i modemami wi-fi, a także z liniami wysokiego napięcia, nadajnikami telewizyjnymi, radiowymi oraz transformatorami … ?!

Każdy wylew, rak, alergia, udar, nerwica … , jest winą państwa handlowego, którego rząd, jest wyznawcą ideologi żerowania człowieka na człowieku (7).

Każdy sztuczny twór modyfikuje, niszczy i zabija otaczające go życie. WHO, uważa wrażliwość i nadwrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne za chorobę, za którą ponosi odpowiedzialność sam człowiek, poprzez wadliwą budowę jego organizmu, ten bełkot prowadzi do wspomnianej wyżej ideologii cyber-transplantologii, transhumanizmu i technokracji (1|3).

Nawet w uzasadnieniu do projektu o potrzebie zwiększenia norm, czytamy :

Pomimo pojawienia się badań naukowych dotyczących PEM o częstotliwościach radiowych i zdrowia, jedyne ustalone niekorzystne skutki zdrowotne związane z ekspozycjami na pola RF w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 300 GHz dotyczą wystąpienia efektu polegającego na nagrzewaniu się tkanek i stymulacji nerwów.

Ciągle podgrzane tkanki mutują lub obumierają, a system nerwowy nie wytrzymuje napięcia, co skutkuje w/w udarami, nerwicami, wylewami i zawałami, a także depresjami (8) oraz chorobami psychicznymi … ale to stwierdzenie, zostaje odepchnięte, za pomocą ideologii – poprawności politycznej :

Obecnie, nie ma naukowych podstaw do występowania ostrych, przewlekłych lub skumulowanych niekorzystnych zagrożeń dla zdrowia wynikających z ekspozycji w polu elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych na poziomach poniżej dopuszczalnych poziomów określonych w załączniku do rozporządzenia …

Oczywiście nikt nie inwestuje w badania długofalowe, lepsze są eksperymenty na żywym organizmie i rozwijanie farmacji oraz medycyny, dostosowanej do nowych licencjonowanych (5) wymogów, z których można czerpać niewyobrażalne zyski, spowodowane ludzkim cierpieniem, ignorancją i bezradnością …

W maju 2019 roku, Polska Izba Kontroli wydała szokujący raport, w którym czytamy co następuje :

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie są przygotowane ani organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego.

Pomimo prowadzenia przez IOŚ państwowego monitoringu środowiska w zakresie PEM, nie ma pełnych i dostępnych publicznie informacji, czy PEM w środowisku utrzymywane jest na dopuszczalnym poziomie. Oceny IOŚ w tej mierze koncentrowały się jedynie na bardzo niskich poziomach PEM stwierdzonych w miejscach słabo narażonych na PEM. Naruszając przepisy prawa, IOŚ nie informowała również społeczeństwa i innych organów administracji o stwierdzonych przez wojewódzkich IOŚ ponadnormatywnych wartościach PEM.

Poprawnie polityczni najemnicy, pracujący w obydwu Inspekcjach, nie byli należycie szkoleni w zakresie metodyki pomiarów PEM, nie dysponowali też sprzętem, który umożliwiałby te pomiary z uwzględnieniem najbardziej niekorzystnych parametrów pracy SBTK. Pomiary PEM dokonywane są w zakresie chwilowych wartości, bez uwzględnienia fluktuacji i tendencji w szerszym wymiarze czasowym. Po godz. 16.00 (koniec pracy w obydwu Inspekcjach) pomiarów w ogóle się nie prowadzi, choć natężenie ruchu w sieci komórkowej i promieniowania z SBTK, drastycznie rośnie, po godzinie 18 … (9).

Sieć 5G, zachwalana jest wyłącznie przez korporacje, czerpiące z niej bezpośredni i pośredni zysk oraz przez najemników, w tym dziennikarzy, lekarzy, ekspertów … czerpiący zysk z poprawności politycznej, czyli kłamstwa, niosącego za sobą feytysz zysku, awansu i posłuchu …

Do 2030 roku (Agenda 2030), eksperyment na żywym organizmie zostanie zakończony i wprowadzony w nową rzeczywistość, w której zdegradowany do roli skomercjalizowanego warzywa – człowiek, będzie kupował części zamienne dla swojego wyniszczonego chemią i promieniowaniem organizmu (1|3).

Tak zakończy się zabawa z technologią, nauką oraz religią i polityką, ponieważ tylko idiota, oddaje komuś innemu odpowiedzialność za swoje życie, wolność, zdrowie i dobrobyt (10) w skali personalnej (16).

Odpowiedzialny postęp, polega na umiejętności przetwarzania atomów i biofotonów (11) w taki sposób, aby ich forma nie odbiegała od struktury naturalnej, to, co dzisiaj nazywane jest technologią, nauką i medycyną, jest zwykłą hosztaplerką, nastawioną na zysk, generowany na bazie ludzkiego strachu, bezradności (12) i naiwności.

Co, jeszcze warto wiedzieć o sieci 5G

Przesyłanie informacji w sieci 5G, odbywa się prawidłowo tylko na niewielkich odległościach. Sygnał w sieci piątej generacji, ciężko przechodzi przez ciała stałe, stąd też, w celu uruchomienia sieci, trzeba budować wiele nowych anten i masztów, ponieważ jeden maszt powinien przypadać przynajmniej na 10 – 12 domów.

W takich warunkach, niemożliwym będzie uniknięcie ekspozycji na jej promieniowanie. Przy zwiększonej ilości przekaźników, pracujących w technologii 5G, lwia część połączeń, tj. od 10 do 20 mld, przypadnie na Internet Rzeczy, czyli smart lodówki, pralki, kamery do monitoringu, autonomiczne pojazdy …

W związku z tym – przeciętny obywatel Unii Europejskiej, będzie narażony na zwiększoną i długoterminową ekspozycję na RF – EMF (13) .

O szkodliwość fal RF – EMF naukowcy donoszą od kilku lat. Pisało o tym ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów w liście skierowanym do ONZ i WHO z 2015 roku.

Ponadto, potwierdziły to badania amerykańskiego National Toxicology Program ( NTP ) oraz działająca przy WHO – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która zaklasyfikowała pole elektromagnetyczne o częstotliwości między 30 KHz a 300 GHz do grupy czynników rakotwórczych (14).

Udowodniono, że pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe, szkodliwie wpływa na rośliny , ludzi i zwierzęta ( powoduje wzrost zachorowań na raka mózgu i choroby serca ).

Istnieje potwierdzony związek pomiędzy sztucznym polem elektromagnetycznym, a wzrostem zachorowań na nowotwory, wzrostem ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcyjnych układu rozrodczego, luk w pamięci i trudności w uczeniu się, zaburzeń neurologicznych i ogólnego złego samopoczucia (1) … Objawy te, coraz częściej pojawiają się u Europejczyków, którzy narażeni są na długoletnią ekspozycję na pole elektromagnetyczne i sieci bezprzewodowe.

W 2016 roku, Europejska Akademia EUROPAEM stwierdziła, że :

. . . istnieją silne i niepodważalne dowody na to , że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne, może powodować wzrost zachorowan na nowotwory, Alzheimera i bezpłodność …

Częściej jednak mamy do czynienia z objawami nadwrażliwości na EMF, m.in. bólami głowy, trudnościami z koncentracją, problemami ze snem, depresją, brakiem energii, zmęczeniem i symptomami grypopodobnymi (1), na które próbuje się nas szczepić.

Ignorowanie zasad ostrożności

W swoim apelu lekarze i naukowcy zwracają uwagę na fakt, że upowszechnienie technologii 5G, ignoruje przyjętą w 2005 roku, przez Unię Europejską zasadę ostrożności, która głosi, iż :

Jeśli istnieje ryzyko, nawet słabo rozpoznane przez naukowców, że działalność człowieka mogłaby doprowadzić do nieakceptowalnej szkody, to należy podjąć wszelkie działania mające na celu – niedopuszczenie lub minimalizację skutków tej szkody.

Rezolucja 1815

Tym samym, zgodnie z przyjętą przez Radę Europy w 2011 roku, Rezolucją 1815 :

Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne, głównie częstotliwości radiowe emitowane przez telefony komórkowe, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi, najbardziej narażonych na zachorowania na nowotwory mózgu.

Ponadto, zasady dopuszczalności doświadczeń na ludziach, związanych również z wprowadzeniem sieci 5G i zwiększeniem emisji RF EMF, reguluje pochodzący z 1945 roku – Kodeks Norymberski, w którym napisano, co następuje :

Nie powinno przeprowadzać się żadnego eksperymentu, co do którego z góry można mieć wątpliwości, czy nie doprowadzi do śmierci lub uszkodzeń organizmu ludzkiego.

Jak wiadomo z dotychczas opublikowanych prac naukowych, sieć 5G, stanowi realne niebezpieczeństwo dla zdrowia oraz życia ludzkiego, a także zwierząt i natury.

O niebezpieczeństwie tym informuje nawet Europejska Agencja Ochrony Środowiska :

Istnieje wiele przykładów na to, jak w przeszłości, po zignorowaniu zasady ostrożności, mieliśmy do czynienia z poważnymi i często nieodwracalnymi szkodami wyrządzonymi zdrowiu i środowisku. Trzeba pamiętać, że ekspozycja na czynnik szkodliwy może trwać wiele lat, zanim jego szkodliwość zostanie dowiedziona.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi, jak zwykle o mamonę – jednym zdaniem, można podsumować rozważania naukowców, na temat tego, dlaczego ignorowane są doniesienia o szkodliwości ekspozycji RF – EMF, na ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo.

Dowody, dotyczące szkodliwości promieniowania odnoszą się do poziomu znacznie niższego niż tego, który Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym, uznała za bezpieczny. W związku z tym, należałoby opracować nowe wytyczne, jednak ze względu na konflikt interesów członków komisji, którzy mają powiązania z firmami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, ich aktualizacja jest ciągle odwlekana.

Niezależni lekarze, w tym onkolodzy, zauważyli już związek pomiędzy promieniowaniem RF – EMF, a kancerogennością.

W związku z powyższym, lekarze i naukowcy apelują do Unii Europejskiej , aby :

Podjęła wszystkie możliwe działania, które mogą zapobiec rozpowszechnianiu sieci 5G, dopóki naukowcy nie dowiodą, że jest ono bezpieczne dla obywateli Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, niemowląt i środowiska.

EU, musi poinformować swych obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF – EMF oraz musi nakłonić kraje członkowskie do wprowadzenia w życie zapisów – Rezolucji 1815.

EU, w trybie natychmiastowym, musi wyznaczyć grupę niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która ponownie mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości oraz :

a ) ustalić nowe bezpieczne poziomy ekspozycji ;

b ) określić łączny poziom ekspozycji tego promieniowania na obywateli Unii Europejskiej ;

c ) opracować i wdrożyć zasady dotyczące unikania promieniowania przekraczającego nowe bezpieczne limity.

EU, musi zabronić członkom branży telekomunikacyjnej … wpływania na urzędników Unii Europejskiej, podczas podejmowania decyzji, dotyczących uruchomienia sieci 5G.

Technologia bezprzewodowa, musi zostać zastąpiona technologią przewodową (światłowód) !!!

Pomyśl ! Od tysięcy lat dla głupich ideologii i prywatnych interesów nasi dziadkowie, pradziadowie … zabijali i byli zabijani (17), podczas gdy powini oni byli wyeliminować ideologie i jej twórców … , w celu wprowadzenia płaskiej struktury bytowania, opartej na prawie naturalnym oraz samostanowieniu (czas, ład, prawo, moralność, jaźń, niepodległość personalna (16)) i samoograniczeniu.

Ludzie, realizujący wizje państw, to chore psychiczne pajace i aktorzy, grający swe hierarchiczne role – za garść fetyszy i promujący ideologie – żerowania człowieka na człowieku.

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

4. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/zabojcze-szczepionki-i-pis-abys-wiedzia.html

https://ligaswiatowa.wordpress.com/2014/10/25/bierzesz-leki-ryby-ptaki-maja-problem/

5. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

9. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/2016/10/24/dowody-zastosowania-broni-psychotronicznej/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/16/droga-do-wolnosci-przez-chaos-dnia-i-nocy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/28/szanowni-obywatele-wierni-i-wyborcy/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/12/jak-naprawde-dziala-komputer-czyli-biofotony/

12. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

13. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/2016/10/24/elf-e-t-gwen/

14. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/2016/10/24/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyli-jak-mowia-abys-robil-mowil-i-myslal-tak-jak-chca/

15. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

17. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/